سفارش مخصوص ماهی + سنگهای زنده

---------------------------------------------------

مصرف کننده جدید حجمی - نیم لیتر حجمی - 1 لیتر
سری افزودنیهای دوره ای
محافظ آب لوله کشی
رنگ ساز سنگ
هزار تومان 150 540 هزار تومان 890 هزار تومان

برای سفارش کالا لطفا بر روی قیمت مورد نظر کلیک نمایید:

سفارش مخصوص ماهی + سنگهای زنده

فرم تایید نهایی پکیج مصرف کننده جدید (قیمت:150 هزار تومان)

نام و نام خانوادگی: 
تلفن تماس:
  پست الکترونیکی: 
  تلفن همراه- جهت ارسال اس ام اس 

سفارش مخصوص ماهی + سنگهای زنده

فرم تایید نهایی پکیج حجمی - نیم لیتر (قیمت:540 هزار تومان)

نام و نام خانوادگی: 
تلفن تماس:
  پست الکترونیکی: 
  تلفن همراه- جهت ارسال اس ام اس 

سفارش مخصوص ماهی + سنگهای زنده

فرم تایید نهایی پکیج حجمی - 1 لیتر (قیمت:890 هزار تومان)

نام و نام خانوادگی: 
تلفن تماس:
  پست الکترونیکی: 
  تلفن همراه- جهت ارسال اس ام اس 

سفارش مخصوص ریف - شقایق و مرجان

---------------------------------------------------

مصرف کننده جدید حجمی - نیم لیتر حجمی - 1 لیتر
سری افزودنیهای دوره ای
محافظ آب لوله کشی
رنگ ساز سنگ
سازنده ریف
محافظ ریف
هزار تومان 250 هزار تومان 900 تومان 1550000

برای سفارش کالا لطفا بر روی قیمت مورد نظر کلیک نمایید:

سفارش مخصوص ریف - شقایق و مرجان

فرم تایید نهایی پکیج مصرف کننده جدید (قیمت:250 هزار تومان)

نام و نام خانوادگی: 
تلفن تماس:
  پست الکترونیکی: 
  تلفن همراه- جهت ارسال اس ام اس 

سفارش مخصوص ریف - شقایق و مرجان

فرم تایید نهایی پکیج حجمی - نیم لیتر (قیمت:900 هزار تومان)

نام و نام خانوادگی: 
تلفن تماس:
  پست الکترونیکی: 
  تلفن همراه- جهت ارسال اس ام اس 

سفارش مخصوص ریف - شقایق و مرجان

فرم تایید نهایی پکیج حجمی - 1 لیتر (قیمت:1550000 تومان)

نام و نام خانوادگی: 
تلفن تماس:
  پست الکترونیکی: 
  تلفن همراه- جهت ارسال اس ام اس 

سفارش مخصوص آکواریوم نانو

---------------------------------------------------

مصرف کننده جدید حجمی - نیم لیتر حجمی - 1 لیتر
سری افزودنیهای دوره ای
محافظ آب لوله کشی
سازنده ریف
هزار تومان 195 هزار تومان 715 تومان 1265000

برای سفارش کالا لطفا بر روی قیمت مورد نظر کلیک نمایید:

سفارش مخصوص آکواریوم نانو

فرم تایید نهایی پکیج مصرف کننده جدید (قیمت:195 هزار تومان)

نام و نام خانوادگی: 
تلفن تماس:
  پست الکترونیکی: 
  تلفن همراه- جهت ارسال اس ام اس 

سفارش مخصوص آکواریوم نانو

فرم تایید نهایی پکیج حجمی - نیم لیتر (قیمت:715 هزار تومان)

نام و نام خانوادگی: 
تلفن تماس:
  پست الکترونیکی: 
  تلفن همراه- جهت ارسال اس ام اس 

سفارش مخصوص آکواریوم نانو

فرم تایید نهایی پکیج حجمی - 1 لیتر (قیمت:1265000 تومان)

نام و نام خانوادگی: 
تلفن تماس:
  پست الکترونیکی: 
  تلفن همراه- جهت ارسال اس ام اس 

   
در این مجموعه مشتری میتواند بر اساس نوع کلکسیون خود نوع و  مقدار افزودنیهای مصرفی مورد نیاز آکواریوم را خرید نماید، که به سه گروه زیر تفکیک شده اند:
 
 • ماهی + سنگهای زنده

  ماهی + سنگهای زنده

  آکواریوم آب شور حاوی سنگهای زنده و انواع ماهیان

 • شقایق و مرجان

  ریف - شقایق و مرجان

  آکواریوم حاوی مجموعه انواع شقایق و مرجان - سنگهای زنده - انواع ماهیان با امکانات کامل

 • آکواریوم کوچک

  آکواریوم نانو

  آکواریوم کوچک زیر حجم 100 لیتر بدون سامپ حاوی سنگ زنده - ماهی - شقایق و مرجان در حجم متناسب آکواریوم